Villkor

Inledning

Detta köp regleras av nedanstående standardvillkor för distansförsäljning till privatpersoner. Konsumentköp via internet styrs huvudsakligen av Avtalslagen, Avtalsvillkorslagen, Produktsäkerhetslagen, Prisinformationslagen, E-handelslagen, Konsumentköplagen, Marknadsföringslagen, Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler samt Dataskyddsförordningen (GDPR) och dessa lagar ger konsumenten oavlåtliga rättigheter. Lagarna finns tillgängliga på https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/. Villkoren i detta avtal ska inte tolkas som någon begränsning av de lagstadgade rättigheterna, utan som en specifikation av parternas huvudsakliga rättigheter och skyldigheter avseende handeln.

1. Parter

Säljare är företaget: Ledande Teknologi Sverige AB (Org nr: 559309-2660), ADR: Författarvägen 2, 83499 TANDSBYN, E-post: info@cosori.se och betecknas nedan säljare/säljaren.

Köparen är den konsument som gör beställningen och kallas i det följande köpare/köparen.

2. Pris

Det angivna priset för varorna och tjänsterna är det totala priset som köparen ska betala. Alla priser är angivna i SEK. Detta pris inkluderar alla skatter, moms och extra kostnader. Merkostnader som säljaren inte har informerat om innan köpet ska inte stå för köparen.

3. Villkor

Villkoren är bindande för båda parter när köparen har skickat sin beställning till säljaren.
 
Villkoren är dock inte bindande om det har förekommit ett skriv- eller inmatningsfel i erbjudandet från säljaren i beställningslösningen i nätbutiken eller i köparens beställning och motparten insett eller borde ha insett att det förelåg ett sådant fel.
 

4. Betalning

Säljaren kan kräva betalning för varan från det att den skickats från säljaren till köparen. Om köparen använder kredit- eller betalkort för betalning kan säljaren reservera köpeskillingen på kortet vid beställning. Kortet debiteras samma dag som varan skickas.

4.1 Betalmetoder

Betalning för produkter köpta i webbutiken kan göras tryggt och säkert genom våra betalningsförmedlare, Stripe eller PayPal.
 
Onlinebetalning med Stripe, som accepterar bank- och kreditkort med MasterCard och Visa. Du uppger ditt namn, kortnummer, utgångsdatum och kontrollsiffra (CCV) vid betalning. Din säkerhet och integritet är mycket viktig för oss och med partners som Stripe sköts detta utmärkt.
 
Om du betalar med Paypal kan du välja att göra detta från ditt PayPal-konto eller ditt MasterCard/Visa-kort (du behöver inte ha ett separat PayPal-konto för att betala med kort). PayPal är en av världens största betalningsförmedlare online och används av tusentals nätbutiker och privatpersoner. Levoit.se får inte tillgång till kreditkortsuppgifterna eller annan betalningsinformation om dig från PayPal och lagrar följaktligen inte heller det.
 
Både Stripe och PayPal är stora, internationellt erkända betalningsförmedlare som livnär sig på att göra onlinebetalningar säkra. Vi har ingen tillgång till betalningsinformation såsom kreditkortsnumret du anger vid betalning. Denna information skickas krypterad direkt till dem och når aldrig vår server. Vi får bara tillbaka en bekräftelse på att betalningen är genomförd, så att vårt system kan ställa in statusen på din beställning till betald.
 

5. Leverans

Leverans har skett när köparen, eller dennes ombud, övertagit produkten.
 
Om leveranstiden inte anges i beställningen ska säljaren leverera varan till köparen utan onödig eftersläpning och senast 10 dagar efter beställningen från kunden. Varan ska levereras till köparen om inget annat avtalats separat mellan parterna.
 

6. Risk för varan

Risken för varan övergår till köparen när han, eller dennes representant, har fått varorna levererade i enlighet med punkt 5.
 

7. Ångerrätt

Om inte avtalet är undantaget från ångerrätten, kan köparen häva köpet av varan i enlighet med Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (SFS 2005:59).

Köparen måste underrätta säljaren om användningen av ångerrätten inom 14 dagar efter det att tidsfristen börjar löpa. I tidsfristen ingår alla kalenderdagar. Om tidsfristen löper ut på en lördag, helgdag eller högtidsdag förlängs tidsfristen till närmaste arbetsdag.

Tidsfristen anses uppfylld om meddelandet skickas före utgången av tidsfristen. Köparen har bevisbördan för att ångrätten tillämpats, och därför bör meddelandet göras skriftligen (ångerrättsformulär, e-post eller brev).

Ångerfristen börjar löpa:
  • Vid köp av enskilda varor löper ångerfristen från dagen efter att varan/varorna har tagits emot.
  • Om köpet består av flera leveranser löper ångerfristen från dagen efter att sista leverans har tagits emot.

Ångerfristen förlängs till 12 månader efter utgången av den ursprungliga tidsfristen om säljaren inte meddelar innan avtalet ingås; att det föreligger ångerrätt och standardiserat ångerformulär. Detsamma gäller i händelse av underlåtenhet att lämna ut villkor, tidsfrister och förfaranden för att tillämpa ångerrätten. Slutför näringsidkaren tillhandahållandet av informationen under dessa 12 månader; löper tidsfristen likväl ut 14 dagar efter den dag köparen fick informationen.

Vid tillämpning av ångerrätten måste varan returneras till säljaren utan onödig fördröjning och senast 14 dagar efter det att anmälan om användning av ångerrätten deklarerats. Köparen täcker de direkta kostnaderna för att returnera varan, om inte annat överenskommits, eller i de fall säljaren inte har lämnat upplysning om att köparen ska täcka returkostnaderna. Säljaren får inte fastställa en avgift för köparens användning av ångerrätten.

Köparen kan prova eller testa objektet i rimlig omfattning för att bestämma föremålets art, egenskaper och funktion, utan att ångerrätten makuleras. Om provningen eller testet av föremålet övergår vad som är försvarligt och nödvändigt, kan köparen bli ansvarig för eventuellt reducerat värde på varan.

Säljaren är skyldig att återbetala köpesumman till köparen utan onödig fördröjning, dock senast 14 dagar från det att säljaren fick meddelandet om köparens beslut att tillämpa ångerrätten. Säljaren har rätt att hålla inne betalningen tills denne har mottagit varorna från köparen, eller tills köparen har överlämnat dokumentation som visar att varorna har skickats tillbaka.

8. Försening och utebliven leverans – köparens rättigheter och tidsfrist för reklamation

Om säljaren inte levererar varan, eller levererar den för sent, i enlighet med avtalet mellan parterna och detta inte beror på köparen, eller härstammar från köparens sida; kan köparen i enlighet med reglerna i kapitel 5 i konsumentköplagen under vissa omständigheter hålla inne köpesumman, kräva fullgörandehäva avtalet och/eller begära skadestånd från säljaren.

När det gäller underrättelser om utebliven betalning bör underrättelsen vara skriftlig (t.ex. e-post) av bevisskäl.

Fullgörande

Köparen kan behålla köpet och kräva fullgörande från säljaren. Köparen får dock inte göra anspråk på fullgörande om det föreligger ett hinder som säljaren inte kan bemästra, eller om fullgörandet kommer medföra en så stor olägenhet eller kostnad för säljaren att det är väsentligt oproportionerligt; i förhållande till köparens intresse av att säljaren infriar fullgörandet. Skulle svårigheterna försvinna inom skälig tid kan köparen likväl kräva fullgörande.

Köparen förlorar sin rätt att kräva fullgörande om hen väntar orimligt länge med att framföra kravet.

Hävning

Om säljaren inte levererar varan vid leveranstidpunkten ska köparen uppmuntra säljaren att leverera inom en rimlig utökad tidsfrist för fullgörande. Om säljaren inte levererar varan inom den förlängda tidsfristen kan köparen häva köpet.

Köparen kan dock häva köpet omedelbart om säljaren vägrar att leverera varan. Motsvarande gäller om leveransen vid avtalad tidpunkt var nödvändig för avtalets ingående, eller om köparen har meddelat säljaren att leveranstidpunkten är avgörande.

Om varorna levereras efter den tidsfrist som konsumenten fastställt, eller efter den tidpunkt för leveransen som var avgörande för avtalets ingående, måste ett krav på hävning göras inom rimlig tid efter det att köparen fick kännedom om leveransen.

Ersättning

Köparen kan kräva ersättning för eventuella förluster som orsakats av förseningen. Detta gäller dock inte om säljaren visar att förseningen beror på ett hinder som ligger utanför säljarens kontroll och som rimligen inte kunde ha beaktats vid tidpunkten för avtalet, undvikits eller konsekvenserna därav övervunnits.

9. Brist i produkt – köparens rättigheter och reklamationsfrist

Om det finns ett fel i varan ska köparen inom rimlig tid efter det att felet upptäcktes, eller borde ha upptäckts, meddela säljaren att hen kommer att åberopa bristen. Köparen anses alltid ha klagat i tid om de skett inom två månader från det att felet upptäcktes, eller borde ha upptäckts. Reklamation kan ske senast två år efter det att köparen övertagit varan. Om varan, eller delar av den, är avsedd att hålla betydligt längre än två år; är garantitiden fem år.

Om föremålet har en brist och detta inte beror på köparen, eller omständigheterna på köparens sida, kan köparen, i enlighet med reglerna i Konsumentköplagens kapitel 6 under vissa omständigheter, kvarhålla köpesumman, välja mellan rättelse och omleverans, kräva prisreduktion, kräva att avtalet hävs och/eller kräva skadestånd från säljaren.

Reklamation till säljaren bör ske skriftligen.

10. Rättelse eller omleverans

Köparen kan välja mellan att kräva att felet avhjälps eller att få en likvärdig vara levererad istället. Säljaren får dock motsätta sig köparens krav om verkställandet av kravet är omöjligt eller medför orimliga kostnader för säljaren. Rättelse eller omleverans ska genomföras inom rimlig tid. Säljaren har i princip inte rätt att göra mer än två avhjälpande försök för samma brist.

11. Prisreduktion

Köparen kan kräva en rimlig prisreduktion om varan inte blir åtgärdad eller omlevererad. Detta innebär att förhållandet mellan det reducerade och det överenskomna priset motsvarar förhållandet mellan varans värde i bristfälligt och avtalsenligt skick. Om det finns särskilda skäl för detta kan prisreduktionen i stället baseras på felets betydelse för köparen.

Hävning

Om varan inte repareras eller levereras på nytt kan köparen också häva köpet om felet inte är oväsentligt.

12. Säljarens rättigheter vid köparens försummelse

Om köparen inte betalar, eller inte uppfyller övriga skyldigheter enligt avtalet eller lagen, och detta inte beror på säljaren, eller omständigheterna på säljarens sida, kan säljaren, i enlighet med reglerna i Konsumentköplagens kapitel 9 under vissa omständigheter hålla kvar varan, kräva fullgörande av avtalet, kräva att avtalet hävs samt kräva ersättning från köparen. Säljaren kan också under vissa omständigheter kräva ränta vid sen betalning, inkassoavgift och en skälig avgift för varor som inte avhämtas.

Fullgörande

Säljaren kan kvarhålla försändelsen och kräva att köparen betalar köpesumman. Om varorna inte levereras förlorar säljaren sin rätt om denne väntar oskäligt länge med att framföra kravet.

Hävning

Säljaren får häva avtalet vid väsentlig betalningsförsummelse eller annan väsentlig överträdelse från köparens sida. Säljaren kan dock inte häva i de fall då hela köpesumman har betalats. Om säljaren fastställer en rimlig tidsfristsförlängning för fullgörandet, och köparen inte betalar inom detta tidsintervall, får säljaren häva försäljningen.

Ränta vid sen betalning/inkassoavgift

Om köparen inte betalar köpesumman enligt avtalet kan säljaren kräva ränta på köpesumman enligt räntelagen. Vid utebliven betalning kan fordran, efter utsänd påminnelse, skickas till köparen som då kan hållas ansvarig för avgifter enligt inkassolagen.

Avgift för varor som inte har betalts i förskott och som inte har hämtats ut

Om köparen underlåter att hämta ut obetalda varor får säljaren ta ut en avgift av köparen. Avgiften ska maximalt täcka säljarens faktiska kostnader för att leverera varan till köparen. En sådan avgift kan inte belasta köpare under 18 år.

13. Garanti

Garantier som ges av säljaren eller producenten ger köparen rättigheter utöver de rättigheter som köparen redan har enligt tvingande lagstiftning. En garanti innebär således inga begränsningar av köparens rätt till reklamation och anspråk i händelse av försening eller brister enligt punkterna 9 och 10. Våra garanti gäller produkter köpta på Levoit.se samt våra återförsäljare.

14. Personuppgifter

Personuppgiftsansvarig för insamlade personuppgifter är säljaren. Såvida köparen inte samtycker till något annat kan säljaren, i enlighet med personuppgiftslagen, endast inhämta och lagra de personuppgifter som är nödvändiga för att säljaren ska kunna fullgöra skyldigheterna enligt avtalet. Köparens personuppgifter kommer endast att lämnas ut till andra om det är nödvändigt för att säljaren ska kunna fullgöra avtalet med köparen, eller i lagstadgade fall.

 

15. Konfliktlösning

Klagomål ska riktas till säljaren inom skälig tid, jfr punkterna 9 och 10. Parterna ska försöka lösa eventuella tvister i godo. Om detta inte lyckas kan köparen kontakta Hallå Konsument för rådgivning. Hallå Konsument finns på 0771-525 525 eller www.hallakonsument.se